วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า ภาคเรียนที่ 1/2565 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาหว้า

                     โครงการปรับพื้นฐานวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า ภาคเรียนที่ 1/2565  

                                26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาหว้า


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นอาสาสมัคร กศน. 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาหว้า

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นอาสาสมัคร กศน. 26 พฤษภาคม 2565 

                                    ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาหว้า